Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Wat zegt regeerakkoord over aanpak discriminatie?

In het regeerakkoord van VVD, D66, CDA en ChristenUnie is veel aandacht voor de aanpak van discriminatie en racisme. Wij haalden de belangrijkste punten er voor je uit.

Sancties discriminerende organisaties

Organisaties die zich schuldig maken aan discriminatie of racisme krijgen boetes. Daarnaast komt er een meldplicht voor discriminerende verzoeken aan makelaars, verhuurders, uitzendbureaus en vastgoedbemiddelaars.

Ook kunnen organisaties die zich hieraan schuldig hebben gemaakt, uitgesloten worden van overheidssubsidies en de gunning van overheidsopdrachten. De overheid gaat aan de slag met de mogelijkheden van anoniem solliciteren en ‘open hiring’.

Aanpak institutioneel racisme

Voor institutioneel racisme is geen plek in onze samenleving. De regering zet zich in tegen etnisch profileren. Overheids- en uitvoeringsorganisaties moeten hierbij het goede voorbeeld geven. Er moet vaker aangifte worden gedaan van discriminatie door de inzet van antidiscriminatierechercheurs en het versterken van het politie netwerk ‘roze in blauw’.

Uitvoeren Regenboogakkoord

Er blijft gewerkt worden aan de acceptatie, veiligheid en emancipatie van de LHBTQI+ gemeenschap. Het Regenboogakkoord is hiervoor de basis. De regering voert dit akkoord uit met (initiatief)wetgeving en beleid.

Toegankelijkheid wordt de norm

Omdat mensen met een beperking gelijkwaardig deel moeten kunnen nemen aan de samenleving ondersteunt de regering het opnemen van een verbod op discriminatie op grond van een handicap in artikel 1 van de Grondwet. In de praktijk moet toegankelijkheid de norm worden.

Meerjarenplan

De positie van de Nationaal Coördinator tegen Racisme en Discriminatie, de Nationaal Coördinator Antisemitismebestrijding, het College voor de Rechten van de Mens, de Nationale Ombudsman en de gemeentelijke anti-discriminatievoorzieningen wordt versterkt met voldoende mensen en middelen. Samen met de regering maken zij een meerjarenplan om alle vormen van discriminatie, haatzaaien en racisme tegen te gaan.

Onderwijs

Ook in het onderwijs komt meer aandacht voor gelijke behandeling en het bestrijden van discriminatie. Sociale veiligheid en gelijke behandeling moet op iedere school zijn gewaarborgd voor leerling en leraar. Gelijke kansen bij aanmelding moet gegarandeerd worden, onafhankelijk van sociaal-economische en culturele achtergrond.

In het beroepsonderwijs wordt stagediscriminatie aangepakt en gaat de overheid samenwerken met onderwijsinstellingen om te zorgen dat elke mbo-student een stageplek en passende vergoeding krijgt.

Meer weten? Ga naar het regeerakkoord.