Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Privacy

Privacyverklaring

Bij RADAR Inc. (RADAR, Art.1 en IDEM Rotterdam) zijn we ons ervan bewust hoe belangrijk de bescherming van uw persoonsgegevens is. We doen er alles aan om uw persoonsgegevens op een verantwoorde manier te verwerken, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming die in mei 2018 van kracht is geworden. Deze verklaring is de eerste aanzet om inzichtelijk te maken hoe we dit doen en wat er met uw gegevens gebeurt. Komende tijd breiden we ons privacybeleid stap voor stap uit en zal deze verklaring worden aangepast.

1. Gegevensverwerking klacht discriminatie

RADAR is een antidiscriminatievoorziening zoals omschreven in de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. In artikel 1 sub a van deze wet wordt genoemd dat een antidiscriminatievoorziening de taak heeft om burgers onafhankelijk bijstand te verlenen bij de afwikkeling van hun klachten gericht op discriminatie. In sub b wordt als kerntaak genoemd dat de klachten onder onderdeel a geregistreerd dienen te worden. De registratie en gegevensverwerking volgt door deze bepaling uit een wettelijke verplichting. Uit deze wettelijke bepaling blijkt dat het noodzakelijk is dat zij persoonsgegevens verwerken om te voldoen aan een wettelijke verplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust.

RADAR verwerkt bijzondere persoonsgegevens (godsdienst of levensovertuiging, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele gerichtheid, alsmede persoonsgegevens betreffende het lidmaatschap van een vakvereniging) vanuit de wettelijke taak van de organisatie. Discriminatie is verboden bij nationale wetgeving. RADAR heeft als taak het voorkomen en bestrijden van discriminatie. Omdat de taak uitvoering geeft aan hetgeen bij nationale wet geregeld is, voert RADAR een taak uit van zwaarwegend algemeen belang. Hierom mag RADAR ook bijzondere persoonsgegevens vastleggen.

Voor de behandeling van klachten is het noodzakelijk om in ieder geval de postcode van de melder te hebben. Het blijft mogelijk om een anonieme melding te doen, maar indien er een klacht wordt ingediend is het hebben van een aantal persoonsgegevens cruciaal. Wanneer betrokkene ervoor kiest om tot bemiddeling over te gaan, kan het zijn dat er gegevens worden uitgewisseld met de desbetreffende persoon of instantie. Wenst betrokkene geen bemiddeling dan worden er geen gegevens verstrekt aan derden.

2. Gegevensverwerking bezoek website(s)

Welke informatie RADAR Inc. van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u een van onze websites bezoekt. Het gaat om de volgende websites:
www.radar.nl
www.art1.nl
www.idemrotterdam.nl
www.pandeldeurbeleidrotterdam.nl
www.diverscity010.nl
www.natuurlijksamen.nl
www.010inclusief.nl

RADAR Inc. gebruikt Google Analytics-cookies om het gedrag van bezoekers van onze websites te monitoren en onze websites te optimaliseren. Hiervoor heeft RADAR Inc. als verwerkingsverantwoordelijke een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Google. Uit respect voor de privacy van onze bezoekers heeft RADAR Inc. gekozen voor een privacyvriendelijke instelling van Google Analytics. Dit betekent dat de laatste drie cijfers van het IP-adres worden geanonimiseerd, gegevens delen is uitgezet en RADAR Inc. geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics.

3. Gegevensverwerking nieuwsbrieven

RADAR Inc. stuurt nieuwsbrieven aan relaties. Voor het versturen van nieuwsbrieven maakt RADAR Inc. gebruik van het programma Mailchimp. Als u aangeeft een nieuwsbrief te willen ontvangen, dan stelt RADAR Inc. als verwerkingsverantwoordelijke uw e-mailadres beschikbaar aan Mailchimp. Dit met als doel het versturen van een nieuwsbrief en het verzamelen van informatie over het gebruik van de nieuwsbrief, zoals hoe vaak de nieuwsbrief is geopend. Hiervoor heeft RADAR Inc. een verwerkingsovereenkomst afgesloten met Mailchimp. De persoonlijke gegevens van de gebruiker blijven in Mailchimp bewaard vanaf aanmelding tot het moment van afmelding. Als ontvanger heeft u het recht te allen tijden het abonnement op de nieuwsbrief op te zeggen. Dit kunt u doen middels de afmeldlink onderaan de nieuwsbrief. Voor vragen kunt u contact opnemen met de afdeling communicatie, mail [email protected] of telefonisch 010-411 39 11.

4. Gegevensverwerking app Discriminatiemelder

RADAR biedt de app Discriminatiemelder aan via de App Store en Google Play Store. De app is ontwikkeld voor het melden van discriminatie. De meldingen worden op basis van postcode doorgestuurd naar de antidiscriminatievoorziening in de woonplaats van de gebruiker. Persoonsgegevens van de gebruiker worden alleen gebruikt om contact op te nemen over de melding of de melding met toestemming van de gebruiker te registreren.  De app maakt gebruik van locatievoorzieningen om te kunnen bepalen waar een incident heeft plaatsgevonden of bij welke amateurvereniging of in welk voetbalstadion de gebruiker zich bevindt.  Hieronder vind je meer informatie over de privacyregels per type melding.

Algemene melding

Als je een algemene melding maakt, wordt de melding met jouw persoonsgegevens doorgegeven aan een onafhankelijke antidiscriminatievoorziening (ADV) in jouw woonplaats. Bij de behandeling van de melding geldt het privacyregelement van deze ADV. Wil je weten welke ADV jouw melding in behandeling neemt? Ga naar de lijst met ADV’s en voer je postcode in. Bij anoniem melden vul je geen persoonsgegevens in en worden deze niet verwerkt. Wel vragen we om je postcode om de klacht te kunnen registreren.

Melding betaald voetbal

Bij betaald voetbal wordt een melding direct doorgezet naar de veiligheidscoördinator van het stadion waar de wedstrijd plaatsvindt. De veiligheidscoördinator ontvangt geen persoonsgegevens. Als je aangeeft advies of ondersteuning te willen naar aanleiding van het incident, dan wordt je melding ook doorgezet naar een antidiscriminatievoorziening. Zie ‘algemene melding’ voor meer informatie.

Melding Amateurvoetbal

Een melding over het amateurvoetbal wordt behandeld door een antidiscriminatievoorziening (ADV), zoals wordt beschreven bij ‘algemene melding’. De KNVB ontvangt een beschrijving van het incident, maar niet jouw persoonsgegevens. De KNVB kan naar aanleiding van het incident besluiten om contact op te nemen met de vereniging.

5. Gegevensverwerking per telefoon of mail

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan RADAR Inc. verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat (beantwoorden van uw vraag of het kunnen toesturen van de gevraagde informatie) en eventueel voor interne kwaliteitsonderzoeken om de dienstverlening te kunnen meten. Geanonimiseerd worden de gegevens gebruikt voor analyse, rapportage en onderzoek.

Indien u ons een vraag stelt of om informatie verzoekt, heeft RADAR Inc. een gerechtvaardigd belang om hiervoor genoemde persoonsgegevens te verwerken. De verwerking van deze gegevens is noodzakelijk voor de goede afhandeling van uw verzoek.

6. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

Indien RADAR Inc. persoonsgegevens aan derden verstrekt zal RADAR Inc. daarvoor voorafgaand toestemming verkrijgen van de betrokken partijen, tenzij dit niet hoeft volgens de wet.

7. Beveiliging

RADAR Inc. beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan firewalls, fysieke en administratieve toegangscontroles tot aan de data en servers.

Als er ondanks de getroffen beveiligingsmaatregelen toch een beveiligingsincident plaatsvindt, zullen wij maatregelen treffen om de gevolgen voor uw privacy zoveel mogelijk te beperken.

Indien een dergelijk incident kan worden aangemerkt als een datalek, zullen wij dit melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens en, indien nodig, bij de betrokkene(n) op wie de persoonsgegevens betrekking hebben.

8. Rechten van betrokkenen

Om de betrokkene te beschermen heeft de wet aan de betrokkene een aantal rechten toegekend. Deze rechten betreffen de zeggenschap van de betrokkene over de eigen persoonsgegevens. De Algemene Verordening Gegevensbescherming kent verschillende rechten toe aan personen van wie persoonsgegevens worden verwerkt. Deze rechten bieden meer middelen om de verwerking van hun persoonsgegevens te controleren en te beïnvloeden. Onderstaand worden de rechten van betrokkene opgesomd.

Recht op informatie

RADAR Inc. moet de betrokkenen op de hoogte houden van het feit dat er verwerking plaatsvindt van zijn persoonsgegevens. Daarnaast moet het, tijdens het verzamelen van de persoonsgegevens en vóór de verwerking, voor de betrokkene duidelijk zijn wat de doeleinden van de verwerking zijn. Mocht het doel van de verwerking veranderen, dan moet de betrokkene daarover geïnformeerd worden.

Recht van inzage

De verwerkingsverantwoordelijke moet de betrokkene de mogelijkheid geven om de eigen gegevens in te zien. RADAR Inc. zal bij een inwilliging van het inzagerecht, de betrokkene moeten informeren over de informatieverplichtingen.

Recht op rectificatie 

Indien er onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt heeft de betrokkene recht op rectificatie. Rectificatie houdt in dat er een aanvullende verklaring op basis van onvolledige gegevens kan worden ingediend.

Recht op gegevenswissing/vergetelheid

De verwerkingsverantwoordelijke (RADAR Inc.) is verplicht persoonsgegevens van de betrokkene zonder onredelijke vertraging te wissen. Dit moet gebeuren als de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld of anderszins verwerkt. RADAR Inc. dient ook de gegevens te wissen als de betrokkene onverhoopt zijn toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond voor verwerking bestaat. De gegevens moeten ook gewist worden als betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking of als de persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn.

Recht op beperking van de verwerking

Het recht op beperking van de verwerking houdt in dat er (tijdelijk) niet verwerkt of gewijzigd mag worden. Mocht er een beperking zijn, dan moet RADAR Inc. dit duidelijk in een bestand hebben aangegeven. Tevens moet de betrokkene op de hoogte worden gebracht van de beperking en ook als deze weer wordt opgeheven.

Recht op overdraagbaarheid/dataportabiliteit

Betrokkenen hebben het recht om de eigen persoonsgegevens op te vragen die aan RADAR Inc. verstrekt zijn. Hierdoor ontstaat er voor betrokkene nog meer zeggenschap over de eigen persoonsgegevens. Een betrokkene heeft het recht om de gegevens van de verwerkingsverantwoordelijke te verkrijgen in gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm.

Recht van verzet/bezwaar

Betrokkenen hebben het recht om aan RADAR Inc. te vragen om hun persoonsgegevens niet meer te gebruiken. Indien de betrokkene bezwaar maakt dient de RADAR Inc. de verwerking te staken.

9. Contactgegevens

De contactgegevens van RADAR Inc. treft u hier aan. U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot: de functionaris voor de gegevensbescherming RADAR Inc. via [email protected] of 010-4113911

 10. Wijzigingen in onze privacyverklaring

Deze privacyverklaring wordt van tijd tot tijd aangepast. Welke informatie RADAR van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen via een informatieverzoek of klachtenformulier.

Bij uw bezoek aan de website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres en de browser. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de website te kunnen verbeteren en de dienstverlening te optimaliseren.

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan RADAR verstrekt, worden deze verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat en eventueel voor interne kwaliteitsonderzoeken om de dienstverlening te kunnen meten. Geanonimiseerd worden de gegevens gebruikt voor analyse, rapportage en onderzoek.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 18 juni 2021