Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden

Hoe werkt RADAR aan het tegengaan van stagediscriminatie? 

Iedereen verdient een veilige stageplek. Helaas ervaren veel jongeren nog steeds stagediscriminatie. Wanneer studenten keer op keer worden afgewezen om persoonlijke kenmerken, kunnen zij studievertraging oplopen. Daarnaast ontneemt stagediscriminatie hun het recht op gelijke behandeling en belemmert stagediscriminatie deze studenten ook in hun verdere loopbaanontwikkeling. In dit artikel lees je wat stagediscriminatie is en hoe RADAR stagediscriminatie tegengaat. 

Wat is stagediscriminatie? 

Discriminatie is het in gelijke gevallen ongelijk behandelen, achterstellen of uitsluiten van mensen op basis van kenmerken die er in die situatie niet toe doen. Dit gebeurt ook veel tijdens stages. Zo worden mensen op basis van hun achternaam afgewezen. Uit onderzoek blijkt dat mensen met een Nederlands klinkende achternaam 60% meer kans hebben om door de selectie heen te komen. 

Welke groepen treft stagediscriminatie het meest? 

Uit onderzoek blijkt dat er drie groepen zijn waar stagediscriminatie het meeste voorkomt: studenten met een migratieachtergrond, studenten met een fysieke beperking en eerste generatie studenten (wiens ouders geen opleiding hebben gedaan). 

Wat is het effect van stagediscriminatie? 

Hoewel sommige studenten met extra motivatie op zoek gaan naar een andere stageplek, resulteert stagediscriminatie in de meeste gevallen juist in gevoelens van onmacht en onzekerheid. Studenten voor wie dit geldt, hebben weinig vertrouwen in het vinden van een stage. Deze demotivatie resulteert vervolgens weer in kleinere slagingskansen op de stagemarkt. 

Wat doet RADAR om stagediscriminatie tegen te gaan? 

RADAR maakt met diverse initiatieven stagediscriminatie bespreekbaar op scholen. Op termijn willen wij deze initiatieven ook beschikbaar stellen voor stagebedrijven. Verder ondersteunt RADAR studenten en docenten die met concrete gevallen van stagediscriminatie te maken krijgen op de volgende manieren 

  • Meldpunt: Studenten en docenten die te maken krijgen met stagediscriminatie kunnen melding hiervan maken bij Discriminatie.nl. Wij geven vervolgens advies en ondersteuning.
  • Netwerk: RADAR bouwt aan een netwerk met diverse mbo- en hbo-scholen in Noord-Brabant en Zuid-Holland. We werken o.a. samen met de Fontys Hogeschool, de Avans Hogeschool, Curio West-Brabant, Zadkine Rotterdam en het Albeda Rotterdam. Samen met betrokken scholen en docenten wil RADAR zoeken naar wegen om stagediscriminatie tegen te gaan. 
  • Advies: RADAR geeft gevraagd en ongevraagd advies aan scholen en docenten. 
  • Training: RADAR geeft trainingen aan (stage)docenten over het onderwerp discriminatie, diversiteit en inclusie. Ook geeft RADAR voorlichtingen aan studenten van diverse opleidingen. 
  • Bijeenkomsten: RADAR organiseert themabijeenkomsten over het onderwerp stagediscriminatie. 

Wat doet het onderwijs om stagediscriminatie tegen te gaan? 

Het mbo stagepact 2023-2027 is een nieuwe ontwikkeling om stagediscriminatie tegen te gaan. Dit pact is een verzameling van afspraken en overeenkomsten tussen grote partijen zoals het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de MBO Raad, de FNV en de Algemene Onderwijsbond. 

Alle partners hebben het pact ondertekend en dit creëert draagvlak om samen te zorgen dat alle studenten op een goede en veilige manier stage kunnen lopen. Het pact is gemaakt voor mbo maar de afspraken, best practices en aanbevelingen die beschreven staan in het pact zijn ook toepasbaar voor hbo en universiteit.