Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Klachtenregeling

Klachtenregeling RADAR

Wij willen graag dat je tevreden bent over onze dienstverlening. Daar zetten wij ons voor in. Toch kan het gebeuren dat je niet tevreden bent. Wat kun je in dat geval doen?

 1. Ga in gesprek met de betrokken medewerker en geef aan wat de klacht is. Je kunt samen op zoek gaan naar een oplossing.
 2. Vraag om een gesprek met de leidinggevende van de medewerker. De leidinggevende gaat samen met jou op zoek naar een manier om de zaak naar tevredenheid te behandelen.

Wanneer een gesprek je onvrede niet wegneemt of als er geen gesprek mogelijk is, dan kun je een officiƫle klacht indienen bij de directeur-bestuurder van RADAR, Cyriel Triesscheijn. Je kunt een brief sturen naar

Stichting RADAR, t.a.v.  Cyriel Triesscheijn, Postbus 1812, 3000  BV Rotterdam

Of stuur een e-mail naar: info@radar.nl

Wat moet er minimaal in de klachtbrief/mail staan:

 1. Je naam
 2. Je adres
 3. Datum waarop je de klacht indient
 4. De naam van de medewerker die jouw zaak heeft behandeld
 5. Korte omschrijving van de klacht

Mondeling

Mocht je vanwege fysieke of andere persoonlijke beperkingen niet in staat zijn jouw klacht schriftelijk in te dienen, dan kun je een afspraak maken bij een RADAR-vestiging bij jou in de buurt.

Wat gebeurt er met je klacht

Nadat RADAR jouw klacht heeft ontvangen, krijg je binnen tien werkdagen een bewijs van ontvangst toegezonden. De directeur-bestuurder heeft daarna vier weken de tijd om jouw klacht te (laten) onderzoeken. Tijdens het onderzoek wordt mogelijk contact met je opgenomen en/of word je uitgenodigd voor een gesprek.

Uiterlijk acht weken na ontvangst van je klacht ontvang je een inhoudelijke reactie op jouw klacht van de directeur-bestuurder.

Neemt RADAR alle klachten in behandeling?

Alle klachten worden in behandeling genomen mits ze voldoen aan de volgende voorwaarden:

 • De zaak waarover de klacht gaat speelde in het afgelopen jaar.
 • De klacht heeft geen betrekking op wettelijke regels en beleid.

Klacht tegen directeur RADAR

Als jouw klacht gericht is tegen de directeur-bestuurder van RADAR, dan kun je je brief richten aan de raad van Toezicht van RADAR. Gebruik dan dezelfde adresgegevens.

Wat moet er minimaal in je klachtbrief/mail staan:

 1. Je naam
 2. Je adres
 3. Datum waarop je de klacht indient
 4. Korte omschrijving van de klacht
 5. Naam van de directeur waartegen je een klacht indient

Wat gebeurt er met je klacht

Nadat RADAR jouw klacht heeft ontvangen wordt de klacht doorgezonden aan de voorzitter van de raad van toezicht. Je ontvangt van RADAR binnen tien werkdagen een schrijven waarin staat vermeld dat je klacht is ontvangen en doorgestuurd.

De voorzitter van het bestuur en/of de raad van toezicht heeft daarna zes weken de tijd om je klacht te onderzoeken. Het kan zijn dat de voorzitter je binnen deze periode uitnodigt voor een gesprek.

Uiterlijk tien weken na ontvangst van je klacht ontvang je een inhoudelijke reactie op je klacht van de voorzitter.

Klacht indienen bij de Externe Klacht Commissie

Wanneer je het niet eens bent met de uitkomst van de ingediende klacht, dan is er nog een laatste mogelijkheid om je klacht voor te leggen bij de Externe Klacht Commissie van Discriminatie.nl, de landelijke vereniging van antidiscriminatievoorzieningen, waar RADAR bij aangesloten is.

Samenstelling van de Externe Klacht Commissie

De Externe Klacht Commissie (EKC) bestaat minimaal uit drie leden. Deze commissieleden mogen niet in loondienst zijn bij een antidiscriminatievoorziening. De klachtencommissie is zo samengesteld dat de commissie altijd een deskundig en zorgvuldige beslissing op een klacht kan nemen. In de externe klachtencommissie is juridische kennis en kennis op het gebied van zorg en welzijn geborgd.

Hoe dien je een klacht in bij de EKC?

Je kunt je klacht schriftelijk indienen bij een ADV ter attentie van de Externe Klacht Commissie.

De klacht moet minimaal de volgende gegevens bevatten:

 1. Je naam
 2. Je adres
 3. Datum
 4. Correspondentie met betrekking tot uw eerder ingediende klacht waarvan je vindt dat deze niet goed is afgehandeld.
 5. Korte omschrijving waarom je het niet eens bent met het resultaat van de door u ingediende klacht.

Wat gebeurt er met je klacht

Nadat RADAR je klacht heeft ontvangen wordt de klacht doorgezonden aan de voorzitter van de Externe Klacht Commissie. Je ontvangt van RADAR binnen tien werkdagen een schrijven waarin staat vermeld dat je klacht is ontvangen en doorgestuurd.

De voorzitter van de EKC zal uiterlijk zes weken na ontvangst van uw klacht contact opnemen met jou en de partij waar je een klacht over indient.

De klachtcommissie probeert zo snel mogelijk in overleg met beide partijen tot een oplossing te komen of tot een oordeel te komen over jouw klacht.

De klachtcommissie kan beide partijen uitnodigen voor gesprek (zitting). Beide partijen worden ten minste tien werkdagen voor de datum van de zitting hiervan op de hoogte gesteld. De klachtcommissie kan ook andere betrokkenen oproepen om gehoord te worden voor het geven van inlichtingen die betrekking hebben op jouw klacht.

Het oordeel van de EKC wordt binnen vier weken na de zitting toegestuurd aan de klager en de beklaagde(n).

Als de EKC een oordeel heeft gegeven, zijn er geen mogelijkheden meer om via de branchevereniging in beroep te gaan tegen de uitspraak.

Geheimhouding

Elk lid van de klachtencommissie is tot geheimhouding verplicht ten aanzien van alle partijen betreffende persoonlijke gegevens en informatie die bij de behandeling van de klacht ter kennis zijn gekomen. Voorts is een ieder, die bij de behandeling van de klacht wordt betrokken eveneens tot geheimhouding verplicht.

Kosten

Voor de behandeling van klachten worden geen kosten in rekening gebracht aan de klager en/of degene waar een klacht tegen ingediend wordt. Dit geldt niet ten aanzien van eventuele kosten, die het inroepen van juridische bijstand door derden met zich meebrengt.

Registratie

Een klacht wordt geregistreerd. Deze registratie omvat in ieder geval:

 1. Gegevens van de klager
 2. Omschrijving van de klacht
 3. Gegevens van de aangeklaagde partij
 4. Afspraken die gemaakt zijn en de stappen die ondernomen zijn, of ondernomen moeten worden
 5. Eventuele andere gegevens die van belang zijn voor de behandeling van de klacht
 6. Correspondentie

Bewaartermijn klachtdossier

Het dossier wordt maximaal vijf jaar bewaard door RADAR.

Privacy (AVG)

RADAR voldoet aan de wettelijke verplichtingen die volgens de AVG zijn opgelegd.