Direct naar content
RADAR Discriminatie melden
Discriminatie melden
Artikel

Nashville verklaring is niet strafbaar

Hoewel de Nashville verklaring veel mensen uit de lhbti+ gemeenschap heeft geraakt en tot grote maatschappelijke ongerustheid heeft geleid, is de inhoud van de verklaring niet strafbaar en wordt niet tot vervolging overgegaan. Tot die conclusie komt het Openbaar Ministerie (OM) na een uitgebreide juridische toetsing. De verklaring staat volgens het OM in direct verband met de geloofsopvatting van de opstellers en ondertekenaars en is van betekenis voor het maatschappelijk debat dat ze willen voeren. Hierdoor valt de verklaring in de ogen van het OM onder de vrijheid van godsdienst en de vrijheid van meningsuiting.  “In een democratische rechtsstaat is het van wezenlijk belang dat er veel ruimte is om uitingen te doen, ook als deze kunnen kwetsen, shockeren of verontrusten”, schrijft het OM. 

De Nashville-verklaring werd in 2017 opgesteld in de Verenigde Staten. In het document staat beschreven hoe christenen om zouden moeten gaan met geloof, seksualiteit en het huwelijk. Homoseksuele relaties worden afgewezen en transgenderisme wordt afgekeurd. Begin 2019 werd een Nederlandse versie van de Nashville verklaringgepubliceerd die werd ondertekend door 250 orthodox-protestantse predikanten, voorgangers en politici, waaronder SGP-voorganger Kees van der Staaij.

Grote ongerustheid

De maatschappelijk ongerust over het verschijnen van de verklaring was groot. De verklaring werd door tegenstanders betiteld als homohaatmanifest. Tegen van der Staaij werd aangifte gedaan, onder andere door Gay pride-ambassadeur Francis van Broekhuizen. Om de lhbti+-community een hart onder de riem te steken werden op een groot aantal gemeentehuizen en andere plekken de regenboogvlag gehesen en er werden kerkdiensten gehouden tegen de Nashvilleverklaring. 

Juridische toetsing

Het OM heeft de inhoud van de Nashville verklaring als eerste getoetst aan artikelen 137c van het Wetboek van Strafrecht: groepsbelediging wegens homoseksuele gerichtheid. Twee onderdelen van deze verklaring zijn volgens het OM wel degelijk beledigend, name het tweede deel van artikel 8 waarin wordt ontkend dat seksuele aantrekkingskracht voor hetzelfde geslacht onderdeel is van de goedheid van Gods oorspronkelijke schepping. En artikel 10 waarin wordt gesteld dat het zondig is om homoseksuele onreinheid of transgenderisme goed te keuren en dat goedkeuring geen moreel neutrale zaak is waarover getrouwe christenen onderling van mening mogen verschillen. Toch zijn deze uitlatingen niet strafbaar volgens het OM omdat ze in direct verband staan met de geloofsovertuiging en aansluiten bij het debat over de rol van homoseksualiteit en de rol van de man en de vrouw binnen de kerk. Eerder schreef een groep predikanten een Open brief aan de Nederlandse samenleving over een inclusieve kerk. Ook oordeelde het OM dat de uitlatingen in de Nashvilleverklaring niet onnodig grievend zijn. Woorden als onrein, misvorming en ontering kunnen kil en ongemakkelijk overkomen geeft het OM toe, maar zijn in het kader van de traditionele geloofsbelijdenis niet ongebruikelijk. Ook het ondertekenen van de Nashville verklaring is daardoor niet onnodig grievend.

Aanzetten tot discriminatie

Ook van het aanzetten tot discriminatie (artikel 137D S) is volgens het OM geen sprake.  In de verklaring wordt opgeroepen om ‘homoseksuele onreinheid of transgenderisme’ af te keuren. Hoewel ook het OM denkt dat dit in de praktijk kan leiden tot uitsluiting, is de term ‘afkeuren’ volgens het OM te algemeen en zet niet aan tot het slechter behandelen van homoseksuelen of transgender personen. Ook van aanzetten tot geweld of aanzetten tot haat is volgens het OM geen sprake. 

Ten slotte werd ook getoetst op artikel 429QUATER: in het ambt, beroep of bedrijf discrimineren van personen wegens hun homoseksuele gerichtheid en/of geslacht. Het geestelijke ambt en instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag vallen echter niet onder dit artikel. 

Tegen de beslissing van het OM kan nog in beroep worden gegaan middels een klaagschrift artikel 12 Wetboek van Strafvordering. Meer informatie is te vinden op de website van het OM.

Meldingen RADAR

Ook bij RADAR zijn meldingen binnengekomen over de Nashville verklaring. De meldingen werden gedaan door personen die zich gediscrimineerd en buitengesloten voelden op grond van hun seksuele gerichtheid, maar ook werd contact opgenomen door mensen die zich zorgen maakten en op wilden komen voor de rechten van lhbti’s.