Welk bedrag zit er in het gemeentefonds voor de antidiscriminatie voorziening in uw gemeente?

Met de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen zijn gemeenten verplicht om de burger toegang te bieden tot een onafhankelijke en laagdrempelige antidiscriminatievoorziening. Ten aanzien van deze gemeentelijke taak geldt een resultaatsverplichting waartoe middelen worden verstrekt via het gemeentefonds.

 

Alle gemeenten in Nederland ontvangen een bedrag van circa 37,5 cent per hoofd van de bevolking. Het Rijk heeft er bewust voor gekozen om de middelen reeds in 2009 aan alle gemeenten te verstrekken, ondanks het feit dat de wet pas medio 2009 inwerking is getreden. Op deze manier willen de Ministers van Binnenlandse Zaken en Wonen, Wijken en Integratie de implementatie van de wetgeving bespoedigen. Gemeenten hebben deze middelen reeds ontvangen. Dit is echter niet voor alle gemeenten duidelijk geworden, aangezien deze middelen niet zijn geoormerkt. Dit is niet nodig omdat de resultaatsverplichting in de wet is vastgelegd.

 

De meest recente bron voor informatie over de financiële middelen die aan gemeenten van Rijkswege beschikbaar worden gesteld voor de uitvoering van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is de meicirculaire van het gemeentefonds 2009.

 

Mei-circulaire 2009

Tabel 2.1 (pagina. 6): hier staat  een mutatie genoemd voor anti-discriminatievoorzieningen ter hoogte van € 2,898 miljoen.

Dit bedrag is een mutatie, en derhalve de verandering ten opzichte van 2008.

Om onduidelijkheid te voorkomen staat er een letterlijk de volgende voetnoot onderaan tabel 2.1:

Vanaf 2009 geïntegreerd in de algemene uitkering. De totael omvang is € 6 miljoen.’

Bron: http://www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur/financien-provincies/gemeentefonds/115349/septembercirculaire

Dit was echter niet de eerste keer dat deze mutatie bekend werd gemaakt. De informatie over de mutatie voor 2009 en over voorgaande jaren worden gevonden in oudere circulaires:

 

 Historie 2006-2008: overbruggingmaatregel via integratieuitkering

Van 2006-2008 werd er aan circa 32 gemeenten jaarlijks circa € 3 miljoen euro uitgekeerd via de integratieuitkering van het gemeentefonds.

Verdeling via de integratie-uitkering brengt met zich mee dat dit geoormerkt geld is met een tijdelijk karakter, vooruitlopend op een algemene uitkering via het gemeentefonds met een meer permanent karakter.

Informatie over de middelen voor gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen is bekend gemaakt in de septembercirculaire van 2006; de meicirculaires en de septembercirculaires van 2007 en 2008. Hierin werd reeds in 2007 en 2008  informatie bekend gemaakt over de uitkering in 2009 en de voorgenomen mutatie ten opzichte van het bedrag in de integratieuitkering.

 

Meicirculaire 2008

Paragraaf 5.2 (op pagina 34:) Reeds in mei 2008 is al bekend gemaakt dat het bedrag van € 6 miljoen vanaf 2009 aan alle gemeenten per hoofd van de bevolking  via de algemene uitkering van het gemeentefonds zou worden uitgekeerd.

Dit betekent dat de middelen dan niet langer geoormerkt worden. Met de inwerkingtreding van de wet (uiteindelijk pas juli 2009) is oormerken immers  niet meer nodig, omdat er een wettelijke verplichting voor de gemeente is om een adv in te richten (resultaatsverplichting). In mei 2008 wordt al aangekondigd dat het beschikbare bedrag wordt opgehoogd tot 6 miljoen euro.

Tabel 3.1 (op pagina 15): Deze mutatie is ook weergegeven, met een voetnoot dat het totaal bedrag 6 miljoen euro bedraagt.

Letterlijk in voetnoot nr.3: ‘ Vanaf 2009 geïntegreerd in de algemene uitkering. De totael omvang is € 6 miljoen.’

Tabel 5.1 op pagina 33 :geeft een overzicht van de hoogte van het bedrag van de integratieuitkering voor antidiscriminatie in 2007 (€ 2,999 miljoen) en 2008 (€ 3,011 miljoen).

Bron: http://www.minbzk.nl//onderwerpen/openbaar-bestuur/financien-provincies/gemeentefonds/circulaires/@112563/meicirculaire

 

Septembercirculaire 2008:

Tabel 5.1 (op pagina 17): Bovenstaande wordt opnieuw weergegeven, inclusief de voetnoot dat het totaal bedrag  € 6 miljoen bedraagt en wordt geïntegreerd in de algemene uitkering.

Tabel op 7.1 (op pagina 24): alleen de hoogte van de mutatie wordt aangegeven (2,989 miljoen euro), de voetnoot ontbreekt.

Bron: http://www.minbzk.nl/onderwerpen/openbaar-bestuur/financien-provincies/gemeentefonds/115349/septembercirculaire

 

Brief van de Ministers van BZK en WWI – December 2008

Tenslotte kan ik nog wijzen op de brief van BZK en WWI van december 2008 waarin gemeenten dringend wordt verzocht ondanks uitstel van inwerkingtreding van de wet, toch alvast afspraken te maken met adv’s en de middelen hieraan te besteden. De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie geeft hierin aan dat gemeenten ook in 2009 over de noodzakelijke financiële middelen kunnen beschikken en dat het voor de uitvoering van de wet gereserveerde bedrag van € 6 miljoen conform eerdere toezeggingen wordt toegevoegd aan het gemeentefonds. Het doel hiervan is dat de gemeenten zo toch met elkaar en met antidiscriminatievoorzieningen afspraken maken om te komen tot een landelijk dekkend netwerk van antidiscriminatievoorzieningen vooruitlopend op de inwerkingtreding van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen.

 

 

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

 

Zie: www.minbzk.nl//onderwerpen/openbaar-bestuur/financien-provincies/gemeentefonds/circulaires/112563/meicirculaire

 

p.34. 

5.2. Integratie-uitkering anti-discriminatievoorzieningen

De middelen worden beschikbaar gesteld in het kader van een overbruggingsmaatregel

vooruitlopend op de wet ‘Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen’. De planning is er op

gericht de wet per 1 januari 2009 in werking te laten treden. Met de overbruggingsmaatregel

wordt toegewerkt naar een landelijke dekking van professionele

antidiscriminatievoorzieningen, opdat iedere burger in Nederland toegang heeft tot bijstand en

advies in geval van discriminatie en opdat een goede registratie van meldingen is geborgd.

De middelen voor antidiscriminatievoorzieningen worden voor 2008 nog beschikbaar gesteld

via een zogenoemde integratie-uitkering binnen het gemeentefonds ( en het provinciefonds).

De verdeling voor 2008 is op hoofdlijnen gelijk aan de middelen die in 2006 en 2007

beschikbaar waren. In totaal € 5,120 miljoen voor gemeentefonds en provinciefonds samen,

waarvan € 3,011 miljoen voor het gemeentefonds. Het voornemen in het kader van het

wetsvoorstel ‘Gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen’ is om met ingang van 2009 de

middelen per hoofd van de bevolking te verdelen over alle gemeenten via de algemene

uitkering van het gemeentefonds. Het beschikbare bedrag wordt daarbij verhoogd tot € 6

miljoen. De omvang van integratie-uitkering voor uw gemeente vindt u in bijlage 4.

 

Het ministerie schreef hierover eerder elders bij wijze van uitleg: elke gemeenten ontvangt in 2009 de middelen voor de antidiscriminatievoorzieningen via het Gemeentefonds. Het bedrag is 0,372 euro per inwoner (0,24 euro x uitkeringsfactor 1,55).

 

E.e.a. is gepubliceerd in de meicirculaire 2008. Het bedrag voor ADV's kan per gemeente worden berekend via 'Taakmutaties 2009 meicirculaire08' (ook op bovengenoemde link), op het tabblad 'anti-disc'.

 

  • Zoeken

Naar boven