Uw garanties voor verantwoorde geldbesteding

Dat er geen gemeenschapsgeld over de balk wordt gegooid is een belangrijke zorg. Voor een groeiende organisatie als RADAR is het zaak om transparant en controleerbaar het geld van alle aangesloten gemeenten te beheren. Omdat we desalniettemin liever uw tijd die voor die controle nodig is beperken, omdat we liever met u spreken over discriminatie en hoe we samen de schadelijke gevolgen daarvan voor uw burgers kunnen verminderen, volgen hieronder de antwoorden op de meest gestelde vragen over hoe we met uw geld omgaan.

Wij weten dat we er zorgvuldig en efficiënt mee omspringen en we willen graag dat u ook weet waarom u daarop kunt vertrouwen. Hieronder kunt u uw vragen opzoeken; als u suggesties heeft voor andere toe te voegen vragen, houden wij ons aanbevolen. Die kunnen we dan in één keer voor iedereen beantwoorden.

 

U aansluiten bij RADAR kost niet niks. Kan dat eigenlijk niet goedkoper?

Nee, want:

1.    T.b.v. Bereikbaarheid en kwaliteit kun je beter bundelen en aansluiten bij expertise
Een goed bereikbaar meldpunt dat effectieve ondersteuning biedt aan uw burgers, vergt ruime openingstijden en bezetting met gespecialiseerde krachten.
Een gemeente van 50.000 inwoners ontvangt van het rijk een bijdrage voor de ADV van ca.
€ 18.000. Als je daarmee een HBO - geschoolde kracht aan het werk zet, op een werkplek met een telefoon, bureau, pc en etc., dan kan die persoon ca. twee dagen per week het meldpunt openhouden. Uw burgers die op andere dagen op zoek zijn naar ondersteuning, staan voor een dichte deur of krijgen het antwoordapparaat aan de lijn. Idem dito als deze meldpuntkracht met verlof is, ziek, lunchpauze heeft, of met een andere cliënt aan het telefoneren is.
Door de bundeling bij RADAR kunnen we een garanderen dat 40 uur per week de telefoon wordt opgenomen, ook in vakanties.

 

2.    RADAR kan efficiënt registreren
Behalve klachtondersteuning dient uw meldpuntkracht ook zorg te dragen voor een goede registratie van de klachten. Dit wordt niet alleen vereist door de rijksoverheid om landelijk inzicht in aard en aanvang van discriminatie te krijgen; ook lokaal is het interessant om eventuele problemen die het incidentniveau overstijgen z.s.m. te signaleren. Uw meldpuntkracht dient hiervoor uit te zoeken in welk database programma gewerkt kan worden, ervoor te zorgen dat dat programma op zijn/haar pc geïnstalleerd wordt, erachter komen hoe het werkt bij het invoeren, en bij het verzorgen van output. Bij updates van het programma geldt weer hetzelfde.
RADAR werkt al jaren met een bruikbaar database programma – heeft zelf meegewerkt aan de ontwikkeling ervan. Doorvoering van wijzigingen in het programma hoeven maar 1 keer te gebeuren voor alle 66 gemeenten. RADAR onderhoudt ook landelijke contacten en weet dus zonder uw gemeente daar tijd aan hoeft te besteden, hoe en waar de (geautomatiseerde) gegevens jaarlijks landelijk moeten worden ingediend.

 

3.    Schaalvoordelen bij overleg met regionale partners, interlokale vergelijkingen en een verzameling ervaren collega’s
Niet alleen bespaart RADAR u geld door een aantal zaken in 1 keer voor 66 gemeenten te regelen en voort te bouwen op een bestaande praktijk. Ook levert RADAR u extra voordelen op, die op kleinere schaal nauwelijks te organiseren zijn:   
a. structureel overleg met politie en OM. Politie en OM opereren ook regionaal en prefereren overleg met één partner i.p.v. voor iedere gemeente verschillende partners.
b. mogelijkheid tot vergelijken van de cijfers en gevallen in uw gemeente met omliggende gemeenten of vergelijkbare gemeente elders.
c. een organisatie van meer dan 30 mensen die dagelijks in de materie zitten van vragen over discriminatie en uitsluiting, controverses over botsende respectvragen, die de ontwikkelingen in theorie en praktijk dienaangaande bijhouden en contacten onderhouden met andere ADV’s en expertisecentra. Waar uw solitaire meldpuntkracht al snel met klachten geconfronteerd zal worden die zijn/haar competenties ernstig beproeven, staat bij RADAR een heel team klaar met bij elkaar opgeteld wel 150 jaar ervaring en specialistische kennis.

 

4.    Ook als er meestal weinig klachten zijn bent u klaar voor eventuele frequentere of grotere problemen
Is het nodig om een anti-discriminatievoorziening in stand te houden als er weinig klachten zijn? Betaalt u, als er weinig klachten zijn in uw gemeente, niet mee aan die van andere gemeenten?
Als u ook samen met andere gemeenten de brandweer heeft geregeld, herkent u deze vraag misschien, want ook dan geldt: als er geen brand is in uw gemeente, betaalt u dan niet mee aan het blussen van branden elders?
Ja, zo zou je het kunnen stellen. Een ander jaar heeft u misschien meer branden dan andere gemeenten. Het werkt als een soort verzekering. De gemeente betaalt niet per ‘brand’ maar voor een voorziening waarvan gebruik gemaakt kan worden zodra dat nodig blijkt.

Kortom: de vraag of RADAR niet te duur is in vergelijking met andere oplossingen, is als de vraag of u naar een gekwalificeerde tandarts gaat of de nijptang meeneemt naar uw buurman en hem vraagt om eens te kijken naar die kies waar u last van heeft (en zoals de verzekering uw tandarts betaalt, zo betaalt het rijk nu voor uw ADV).
Een kleinere gemeente kan met één ingewikkelde en tijdrovende procedure bij bijvoorbeeld de Commissie Gelijke Behandeling zo door het jaarbudget van uren heen zijn, laat staan dat je pech hebt in een jaar twee van die voorvallen mee te maken.

 

5.    Bundelen van PR-geld maakt meer efficiëntie en kwaliteit mogelijk

RADAR heeft zich sterk gemaakt voor een starterspakket[1] voor € 0,50 per inwoner, waarmee u naast genoemde taken van klachtondersteuning en registratie, ook informatie, advies, voorlichting en PR in huis haalt. Een gemeente van 50.000 inwoners zou voor deze taken daarmee ca. € 7.500 kwijt zijn. Uw ene meldpuntkracht is vrij snel door dat bedrag heen. Stel dat € 4.000 op gaat aan gaat het verschaffen van info/advies/ voorlichtingen, dan blijft € 3.500 over om het meldpunt bekend te maken bij 50.000 burgers. Daarmee kun je een radiospotje laten maken maar het niet uitzenden, of een poster laten ontwerpen maar hem niet op driehoeksborden of abri’s hangen, noch een mailing ervan naar maatschappelijke organisaties verzorgen (of fietst uw meldpuntkracht gewoon even langs bij die organisaties? Maar dan is het MP weer onbezet…..). Doordat bij RADAR de gelden voor ontwikkelingskosten maar één keer worden gespendeerd, is er een beter doordacht ontwerp mogelijk en blijft er meer geld over voor exposure door grotere oplage en de inzet van verschillende media.

En ook hier geldt: niet alleen kan RADAR het goedkoper doen, ook kan RADAR veel

betere kwaliteit leveren. Het teamwerk helpt en de ervaringsjaren helpen. Ook helpt het dat de afgelopen jaren het rijksgeld voor ADV’s dat via de provincie en de centrumgemeenten kwam, is ingezet voor o.a. een aanzienlijke investering in trainingen voor het RADAR personeel om bijvoorbeeld effectiever voorlichtingen en trainingen te kunnen geven. Voordat een kleinschalig, zelfstandig, gemeentelijk meldpunt op een dergelijk niveau is bent u decennia en een veelvoud van het bedrag dat RADAR nu vraagt verder.              

 

Welke controle is er op RADARs uitgaven?

 

6.    Controle op uitgaven nodig voor het pakket (dit geldt zowel voor het starterspakket als voor het minimumpakket)

RADAR heeft het rijksgeld van de afgelopen jaren gebruikt om de administratieve organisatie en interne controle klaar te maken voor de nieuwe taken die op haar afkomen. Tijdelijk is een hoog gekwalificeerde financieel medewerker aangetrokken die de benodigde systemen heeft geïntroduceerd. Controle op uitgaven per gemeente vindt als volgt plaats.

De kosten van het pakket dat meerdere gemeenten afnemen, worden verdeeld over de gemeenten in kwestie naar rato van het aantal inwoners. De kosten van het pakket worden berekend o.b.v. de benodigde formatie, overhead en overige (activiteits)kosten. Ieder jaar controleert een registeraccountant deze berekening.

 

7.    Wat als er ruimte blijkt te zitten in het pakket?

Nu is het mogelijk dat de beloofde diensten bij elkaar wat minder kosten dan we voorspeld hebben voor een bepaald jaar. Zeker in het begin zou het kunnen dat de bezetting op ons meldpunt nog met wat minder toe kan, omdat uit de nieuwe gemeenten nog niet evenveel klachten komen als uit de al langer aangesloten gemeenten: hoe bekender men is met RADAR, hoe logischer dat RADAR ook bevraagd wordt. Dergelijke relaties moeten groeien. Daarom houdt RADAR er rekening mee dat in het begin iets meer van het pakket wordt besteed aan zaken als netwerkonderhoud en discussiebijeenkomsten of PR dan later nog nodig is. Met andere woorden: komt er wat minder vraag vanzelf op RADAR af, dan neemt RADAR initiatief om binnen het beschikbare budget aan verdere netwerkopbouw te doen, de naamsbekendheid te vergroten, of om op andere wijze  signalen uit uw gemeente te verzamelen die anders ongezien blijven.

8.    Controle op projecten binnen het aanvullende pakket (aparte projecten per gemeente)

Voor het aanvullende pakket worden per gemeente aparte afspraken gemaakt. Zo doen

we voor de gemeente Tilburg bijvoorbeeld een onderzoek naar discriminatie-ervaringen onder homo’s en lesbiënnes en voor de gemeente Schiedam een project op twee scholen. De kosten voor dergelijke projecten worden bijgehouden d.m.v. registratie van de aan deze projecten gewerkte uren en boeking van overige kosten in de financiële administratie op de specifieke projecten (bv: kosten voor vormgeving van onderzoeksrapport, of van acteurs die bij voorlichtingen op scholen worden ingezet). De toeschrijving van kosten aan deze projecten wordt gecontroleerd door een registeraccountant.

Van geldverspilling zou sprake kunnen zijn als er uren worden geschreven op een project die er niet echt aan gespendeerd zijn. Er zijn interne controle systemen opgezet om dit uit te sluiten, die ook nog extern gecheckt worden door de registeraccountant.

Projecten die wel tijd kosten maar niets opleveren, zijn ook een vorm van geldverspilling. Daarvan kunnen we alleen maar zeggen: dat is niet onze gewoonte. De gemeente zaken doen met RADAR weten dat we niet schromen terug te komen als we denken dat doorgaan met een project geen zin heeft. Meestal hebben we wel een voorstel voor hoe de uren beter besteed kunnen worden.    

Overigens vergt de uitvoering van ons werk vaak aanpassing onderweg. We werken altijd samen met andere partijen, of het nou politiemensen of scholen zijn, en projecten moeten samen met alle partners en in wisselwerking met de praktijk vorm krijgen. We houden daarom gedurende het jaar contact met subsidiënten om met hen de vinger aan de pols te houden.

 

9.    Ons uurtarief voor projecten in het aanvullend pakket

Het basis- of starterspakket wordt berekend op basis van benodigde formatieplaatsen en overhead. Voor losse projecten werken we met kosten per declarabel uur.
Vaak krijgen wij vragen over de hoogte van ons uurtarief. Mensen vragen zich af hoeveel onze werknemers wel moet verdienen als ze € 85 a € 95 per uur kosten. Onze werknemers verdienen echter gewoon volgens de CAO - Welzijn. In het uurtarief zijn naast hun salaris- en premiekosten ook opgenomen: doorberekeningen voor overige personeelskosten zoals deskundigheidsbevordering;  afschrijvingen van o.a. PC’s en kantoorinrichting; huur, verzekeringen en kosten van overleguren, management en ondersteuning.   

Door deze kosten op te nemen in het uurtarief, kan in offertes snel worden berekend wat de toe te rekenen kosten zijn.

Alle interne en externe controle garandeert verantwoorde besteding van uw geld. Dat vergemakkelijkt het leven ook voor u: als u eens per jaar een blik werpt op de goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening kunt u het verder met ons met een gerust hart over de inhoud hebben.

10.  Reserves

RADAR maakt geen winst als zodanig maar heeft wel financiële reserves. Met een grotere organisatie met tientallen subsidiënten blijkt het nodig te zijn om een behoorlijk bedrag achter de hand te hebben voor overbrugging van perioden dat de subsidie nog niet binnen is maar uitgaven (salaris e.a.) al wel gemaakt zijn. Ook vergt een professionele bedrijfsvoering dat tegenvallende inkomsten tijdelijk kunnen worden opgevangen.

Hoe kunt u helpen Radars onkosten laag te houden?                            

 

11.  Als meer verantwoordingen/rapportages worden gevraagd dan hier genoemd dan kost dat al snel relatief veel. Zeker als iedere gemeenten weer net op een andere manier gerapporteerd wil krijgen. Bijvoorbeeld: op welke maatschappelijke terreinen klachten zich hebben afgespeeld, komt zó uit ons systeem rollen. Voor een rapportage in welke wijken dat was, moet handmatig de locatie worden gelinked aan een wijk, en dat kost veel tijd  en werkt dus kosten verhogend.
Ander voorbeeld: gemeenten die wel dezelfde informatie willen hebben, maar dat alle op een ander moment willen. Eénmaal een groot overzicht voor alle gemeenten, kost per gemeente minder tijd dan vele malen per jaar een los overzicht voor één gemeente. Gemeenten die zich conformeren aan modelbeschikking helpen dus om de kosten laag te houden en zoveel mogelijk RADAR-tijd inzetbaar te houden voor hulp aan burgers en instellingen voor activiteiten om discriminatie en uitsluiting te voorkomen.

12.  Koester onze eigenwijsheid: RADAR heeft een hoop gespecialiseerde kennis en is er erg aan gewend om met mensen op te trekken die de specialistische themakennis aanvullen met lokale of sectorale kennis. Als we vervolgens samen met onze partners overtuigd zijn dat weg A de juiste is, vraag u dan af of u echt nog per se meerdere malen in overleg wilt met ons over weg B. Voor ieder overleg met u hadden we ook een voorlichting o.i.d. kunnen doen.


[1] De termen ‘starterspakket’ en ‘basispakket’  zijn inwisselbaar in dit document. Zij geven een pakket RADARdiensten aan waarin naast wettelijke taken ook preventieve taken zijn opgenomen. In het ‘minimumpakket’  zitten alleen de wettelijke taken.

 

  • Zoeken

Naar boven