Investeer in goede relatie politie en burgers

Negen op de tien Rotterdammers staan neutraal of positief ten opzichte van het optreden van de politie. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek van Bureau Beke in opdracht van de driehoek (burgemeester, korpschef en hoofdofficier van justitie). In een reactie op het rapport vraagt RADAR aandacht voor die tiende Rotterdammer, zeker als die te maken krijgt met discriminatie. Het onderzoek laat namelijk ook zien dat bepaalde groepen burgers wantrouwend staan ten opzichte van de politie. 

Een kwart van de burgers in de straatenquête en een tiende van de respondenten in het Digitale Stadspanel, die voor het onderzoek zijn ondervraagd, hadden in 2016 een negatieve ervaring met de politie. Vertaald naar de totale bevolking, gaat het om aanzienlijke aantallen Rotterdammers. Dit geldt al helemaal als we inzoomen op groepen die door hun etniciteit en leeftijd meer risico lopen op etnisch profileren. Deze groepen hebben ook bovengemiddeld meer last van negatieve beeldvorming en daaruit voortvloeiende vooroordelen en discriminatie.

 

Negatieve ervaringen met de politie zijn niet alleen nadelig voor de betreffende Rotterdammers.
Die wantrouwende tiende Rotterdammer komt ook de effectiviteit van de politieorganisatie niet ten goede. Voor het voorkomen en oplossen van misdrijven heeft de politie de hulp van de burgers immers hard nodig.

 

Voortrekkersrol kwijt

Ronduit teleurstellend is het dat agenten in het rapport verklaren niet bekend te zijn met instructies
om discriminatie tegen te gaan. De politie Rotterdam is al sinds de jaren 80 bezig met de aanpak van discriminatie en had daarin zelfs een voortrekkersrol. Dat twee derde van de agenten met straatervaring aangeeft dat ze regelmatig te maken hebben met burgers die zich gediscrimineerd voelen, onderstreept de noodzaak hiervan.

 

Wat is nodig in de toekomst

Juist de superdiverse politie-eenheid Rotterdam moet het politieprogramma ‘De Kracht van het verschil’ voortvarend ter hand nemen en de aanpak van discriminatie intensiveren. Structureel investeren in de interactie tussen politie en burgers is daarbij hard nodig. Een goed voorbeeld hiervan was het schooladoptieplan, waarbij de politie een aantal keer per jaar te gast was in de hoogste klassen van het basisonderwijs.

De interne verhoudingen binnen de politie verdienen evengoed aandacht. De korpschef kreeg eind november 2017 een zwartboek  aangeboden,  waarin 26 politiemensen met een allochtone achtergrond hun ervaringen hadden opgetekend over de intolerante cultuur bij de politie. Het gaat om een hardnekkig probleem, dat zich niet leent voor oppervlakkige of ad-hoc-oplossingen.

 

Meer informatie

De brief van RADAR aan burgemeester Aboutaleb en de raadscommissie VOF

Rapportage en infosheet Bureau Beke 

Persbericht gemeente Rotterdam

  • Zoeken

Naar boven