Gewijzigde Regeling registratieformulier antidiscriminatie voorzieningen

Sinds 28 januari 2010 is elke gemeente verplicht haar ingezetenen toegang te verschaffen tot een antidiscriminatievoorziening, op grond van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen. De antidiscriminatievoorziening heeft tot taak  om deze discriminatieklachten te registreren. Nadat in 2010 antidiscriminatievoorzieningen ervaring hebben opgedaan met de registratie van klachten, hebben zij aangegeven dat – door enkele verbeteringen aan te brengen in het formulier - beter inzicht kan worden verkregen in het totale aantal klachten, hetgeen ook de gemeenten faciliteert. De gemeenten moeten immers jaarlijks aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verslag uitbrengen over de geregistreerde klachten. Het registratieformulier is nu in samenwerking met RADAR en na overleg met Art.1 gewijzigd.

 

Het formulier dat begin 2010 was vastgesteld, was niet toegesneden op de (veel voorkomende) situatie dat een antidiscriminatievoorziening voor meer dan één gemeente werkzaam is. Primair is dat een antidiscriminatievoorziening de aangesloten gemeente inzicht geeft over de klachten van ingezetenen, zowel over voorvallen in de eigen gemeente als over voorvallen elders. Hoewel een gemeentelijke antidiscriminatievoorziening in beginsel geen klachten in ontvangst neemt van niet-ingezetenen, zou het niet-registreren van dergelijke klachten afbreuk doen aan het doel van de regeling (een compleet beeld van klachten over discriminatie). En ook voor de gemeente waarover geklaagd wordt, kan die informatie nuttig zijn. Daarom is er een derde kolom, voor de registratie van klachten van niet-ingezetenen over een voorval dat heeft plaatsgevonden binnen de gemeente. Het totaal geeft een gemeente inzicht over voorvallen waarover haar ingezetenen hebben geklaagd, maar ook over voorvallen binnen de gemeente van niet-ingezeten. Het formulier is de basis voor het verslag van het college van burgemeester en wethouders aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Verder zijn enkele wijzigingen doorgevoerd met betrekking tot de gehanteerde onderverdeling wat betreft grond, terrein, aard en wijze van klachtbehandeling.

 

Op 16 november 2010 is de nieuwe regeling met het gewijzigd registratieformulier gepubliceerd in de Staatscourant. RADAR zal begin 2011 volgens dit nieuwe registratieformulier, in lijn met de bestaande afspraken, een rapportage aan de aangesloten gemeenten sturen. Deze rapportage kan gebruikt worden voor de verslaglegging aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

  

  Gewijzigde regeling registratieformulier antidiscriminatie voorzieningen

  • Zoeken

Naar boven