:
Achtergrond POWERSCHOOL
Hoofdpagina / : / De Powerschool

Achtergrond POWERSCHOOL

Logo PowerschoolVeel jongeren moeten opboksen tegen negatieve invloeden zoals discriminatie, vooroordelen en geweld. RADAR heeft daarom het succesvolle empowerment project ‘de Powerschool’ opgezet om jongeren in staat te stellen hun eigen kracht te (her)vinden en zich niet te laten beïnvloeden door negatieve invloeden vanuit hun omgeving. Door jongeren te empoweren krijgen ze meer zelfvertrouwen en kracht om eigen levensdoelen helder te
krijgen en positieve verbindingen aan te gaan met hun omgeving.
De Powerschool stimuleert jongeren tot actief burgerschap en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Een belangrijk onderdeel van de Powerschool is een intensieve empowermenttraining van 5 dagen. Sinds 2008 hebben bijna 100 jongeren deelgenomen aan deze training. Na de training biedt RADAR de jongeren een traject van vervolgbijeenkomsten en organiseert RADAR diverse activiteiten waarbij jongeren zich kunnen inzetten voor een diverse en gelijkwaardige samenleving.

Een geweldig voorbeeld

Sinds 1994 werkt RADAR samen met het Umtapo Centre uit Durban, Zuid-Afrika. Het samenwerkingsprogramma vond in de beginperiode plaats binnen de stedenband die Durban en Rotterdam toen nog onderhielden en werd gefinancierd door de gemeente Rotterdam en het Nuffic.

De laatste jaren gebeurt dat op projectbasis, bijvoorbeeld met Novib-financiering.

Umtapo is een kleine organisatie met wortels in de anti-apartheidsstrijd. Umtapo geeft in Zuid-Afrika trainingen onder de titel ‘Peace, Human Rights and Anti-Racism’ (PHARE)1. Deze trainingen zijn overtuigende voorbeelden van empowerment: jongeren uit achtergestelde groepen gaan er bedeesd en zonder zelfvertrouwen in en komen er na twee weken uit als andere mensen: zelfbewust, verantwoordelijk, vol plannen om voor hun communities goede dingen te gaan doen. En dat doen ze dan ook: ze zetten een peace centre op in hun buurt of een peace club op hun school. De scholen zien de prestaties van de leerlingen stijgen, tolerantie groeien en het geweld afnemen.

 

De kracht van empowerment

Empowerment geeft mensen zelfvertrouwen. Het geeft ze kracht om in moeilijke omstandigheden de

eigen levensdoelen voor ogen te krijgen en zich niet af te laten leiden door alles wat anderen

verwachten voor hen en van hen. Negatieve beelden die er bestaan over de groep(en) waar ze

bijhoren en die velen anders ongemerkt internaliseren, verliezen hun vat op hen. Ze worden geholpen om hun culturele bagage tegen het licht gehouden: die wordt ten volle benut voor alle goeds (in Zuid-Afrika bijvoorbeeld Afrikaanse waarden als het belang van medemenselijkheid, ‘ubuntu’) maar ook kritisch bekeken op alles wat aan herwaardering toe is (in Zuid-Afrika bijvoorbeeld de ondergeschikte rol van de vrouw in het gezin).

 

De Umtapo-aanpak gaat niet alleen uit van het belang van het individu, maar ook van dat van de

groep. De genoemde levensdoelen van mensen behelzen dan ook niet alleen henzelf: ze gaan op pad om hun familie, vrienden, buren, medeleerlingen, collega’s mee te nemen in een positieve spiraal. Alle energie die jonge mensen bezitten, waarvoor school en werk vaak slechts in geringe mate ‘afnemers’ vormen, kan zo ten goede worden aangewend. Wat ze zullen doen, wat dat op gaat leveren en wie daarvan hoe zullen profiteren, is niet te voorspellen. Kenmerkend is namelijk dat mensen hun eigen agenda zullen opstellen en gaan volgen, niet die van iemand anders. Maar dat empowerment een groot verschil maakt op vele verschillende vlakken van iemands leven en ook zijn effect zal hebben voorbij die ene persoon die deelneemt aan de training, is duidelijk.

  

De geboorte van de Rotterdamse Powerschool

In februari 2008 brachten twee trainers van UMTAPO een bezoek aan Nederland en organiseerden samen met RADAR een driedaagse workshop over empowerment. De ruim 30 deelnemers waren zowel vertegenwoordigers van Rotterdamse organisaties als buitenlandse samenwerkingspartners uit

Duitsland en Oostenrijk. Deze driedaagse leidde er toe dat een vijftal organisaties uit Rotterdam

(Eenheid is Kracht, Avanco, Albeda college, SCALA en SVOR) samen met RADAR het idee van een

Rotterdamse Powerschool uitwerkten. In oktober 2008 was het zover: de eerste Powerschool ging van start!

 

Doelstelling Powerschool

Een korte samenvatting van de doelstelling van de Powerschool is: RUST. Rust voor de samenleving, omdat jongeren een positief doel voor ogen krijgen en hun plek vinden op school, op de arbeidsmarkt, in de publieke ruimte. Rust in het hoofd van de jongeren, omdat de wereld om hen heen begrijpelijk wordt gemaakt, ze niet van de wijs worden gebracht door iedereen die iets van ze wil of van ze vindt. Rust voor de mensen om hen heen, omdat die zelf ook graantjes meepikken van de empowerment voor zichzelf. Ook al begint het klein, we verwachten dat de resultaten voelbaar zullen zijn rondom de deelnemers.

 

Subdoelstellingen

 • RADAR heeft aan het einde van het empowermenttraject een positieve bijdrage geleverd aan de bestrijding van discriminatie, uitsluiting en vooroordelen door jongeren bewust te maken van de eigen vooroordelen;
 • Een bijdrage leveren aan de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van de jongeren door middel van een empowermenttraject;
 • Het bespreekbaar maken van en de kennis vergroten over identiteit, diversiteit, vooroordelen, processen van in- en uitsluiting en discriminatie;
 • Handvatten bieden voor het omgaan met diversiteit en het “anders zijn”;
 • Reflecteren op het eigen gedrag;
 • Handvatten bieden en het oefenen in teambuilding en het samenwerken met anderen;
 • Stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid en actief burgerschap bij de jongeren;
 • Het stimuleren van (zelf)compassie en zelfhulp. 

Doelgroep

Er wordt beoogd een diverse groep van jongeren te bereiken qua leeftijd (+/- 18-30 jaar),

opleidingsniveau, sekse, etniciteit, leefstijl, etc. Het empowermenttraject richt zich zowel op jongeren

die kwetsbaar zijn en/of mogelijkerwijs allerlei intolerante opvattingen over anderen hebben, als op

jongeren die minder kwetsbaar zijn en juist als voorbeeld zouden kunnen dienen voor de andere

deelnemers (peer-to-peer). Een aantal van de jongeren die deelneemt aan het empowermenttraject

zal als rolmodel voor anderen gaan fungeren doordat zij gestimuleerd worden hun opgedane kennis en ervaring door te geven aan mensen in hun buurt(huis), school, familie, kennissen- en

vriendenkring. Tevens spelen deelnemers een actieve rol spelen bij het organiseren van het volgende empowermenttraject.

 

Oktober 2008 POWERSCHOOL 1

Aan de eerste Powerschool deden 15 jongeren mee, waaronder leerlingen van de AKA opleiding van het Albeda college-afdeling Oostzeedijk. Veelal jongeren die een geschiedenis van detentie, vroegtijdig schoolverlaten of problematisch gedrag hebben. Deze deelnemers werden aangevuld met deelnemers die via het netwerk van RADAR aangemeld werden. 

powerschool 2008 groepsfoto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oktober 2009 POWERSCHOOL 2

25 jongeren deden in oktober 2009 mee aan de tweede Powerschool. De jongeren waren afkomstig van de HBO opleiding Social Work InHolland en de MBO opleiding sociaal juridische dienstverlening Albeda college, aangevuld met deelnemers die zich zelf hadden aangemeld via de samenwerkende organisaties.  

Powerschool 2009 groepsfoto 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Oktober 2010 POWERSCHOOL 3

Van 11 t/m 15 oktober 2010 organiseerde RADAR de derde Powerschool. Ruim 20 deelnemers deden mee. Aanvankelijk waren enkele deelnemers sceptisch over de training, op de tweede dag sloeg de sfeer om en aan het einde van de training waren de deelnemers heel erg positief over datgene wat ze gedaan hadden.  

Deelnemers en trainers Powerschool 2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultaten

Na de Powerschool zijn de deelnemers in staat om:

 • compassie te tonen naar zichzelf en anderen;
 • verantwoordelijkheid voor hun eigen leven/keuzes te nemen en anderen op hun verantwoordelijkheid te wijzen;
 • een rolmodel voor anderen te zijn en leiderschap te tonen;
 • samen te werken met anderen om uitsluiting en discriminatie actief tegen te gaan.

De deelnemers hebben verschillende vaardigheden, kennis & inzicht en bewustwording voor nodig. In onderstaand overzicht is aangegeven met welke onderwerpen wordt gewerkt in de Powerschool.

 • Vaardigheden:
  • Conflicthantering
  • Gesprekstechnieken
  • Sociale vaardigheden
  • Feedback geven en ontvangen
  • Leren omgaan met discriminatie
  • Ontwikkelen van kritisch inzicht (in de manier waarop de omgeving van invloed is op het leven)
 • Kennis/inzicht:
  • Discriminatie & diversiteit
  • Maatschappelijke (en historische) positie minderheden
  • Werking van uitsluitingsmechanismen (vooroordelen/discriminatie)
  • Universele verklaring van de rechten van de mens
 • Bewustwording:
  • Eigen identiteit (positief zelfbeeld)
  • Bewustwording van stereotype beelden over eigen en andere (etnische) groepen
  • Eigen gevoelens
  • Genderrollen en verwachtingen
  • Burgerschap
  • Keuzes & consequenties
  • (eigen) Socialisatieproces
  • Toekomstbeeld (dromen & belemmeringen)
 • Zoeken

Naar boven