Wetgeving:
Arbobeleid tegen discriminatie
Hoofdpagina / Wetgeving: / Arbobeleid tegen discriminatie

Arbobeleid tegen discriminatie

Door een wijziging in de Arbowet moeten werkgevers sinds 1 juli 2009 arbeidsomstandighedenbeleid voeren tegen direct en indirect onderscheid, ofwel: tegen discriminatie.

Deze wijziging in de Arbowet voegt discriminatie toe aan de opsomming van onderwerpen die nu onder psychosociale arbeidsbelasting (PSA) valt. Dit betekent dat werkgevers de risico's van discriminatie op de werkvloer in kaart moeten brengen en zo nodig een preventieplan moeten maken. De Arbeidsinspectie houdt toezicht op deze maatregelen.

Deze wijziging van de Arbowet is een onderdeel van de Verzamelwet SZW die 30 juni 2009 in de Eerste Kamer is aangenomen.

 

Psychosociale arbeidsbelasting en welzijn

Psychosociale arbeidsbelasting (PSA) is een relatief nieuw begrip. Het werd geïntroduceerd in de Arbowet die per 1 januari 2007 is ingegaan. In de Arbowet worden werkgevers verplicht om PSA te voorkomen en medewerkers hiertegen te beschermen.

Onder het begrip PSA vallen alle factoren die bij het werk stress veroorzaken, zoals agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie, pesten en werkdruk.  

Als PSA lang genoeg blijft bestaan, kan dit leiden tot werkstress. Werkstress kan, als het lang genoeg genegeerd wordt, leiden tot ziekte. Voorbeelden hiervan zijn overspannenheid, depressiviteit en burn-out. Daarnaast kunnen ook niet psychische klachten optreden zoals hart- en vaatziekten, infectieziekten en aandoeningen aan het bewegingsapparaat zoals KANS/RSI. 

Hoe kunt u PSA aanpakken?

Allereerst is het belangrijk dat u erover praat. U kunt dit doen met uw leidinggevende, een collega die u vertrouwt, de vertrouwenspersoon, bedrijfsarts of P&O adviseur. Als het om seksuele intimidatie, discriminatie, geweld/agressie of pesten gaat, zeg dan tegen de dader dat u het gedrag niet accepteert.  

Verder is de werkgever verplicht maatregelen te nemen om PSA zoveel mogelijk tegen te gaan. Zo moeten in de Risico-inventarisatie & Evaluatie (RI&E) de risico’s van PSA in kaart worden gebracht. De maatregelen die vervolgens genomen worden om PSA tegen te gaan, moeten worden opgenomen in het plan van aanpak. Dit is een onderdeel van de RI&E. U kunt aan uw leidinggevende vragen om de RI&E in te zien.  

Als leidinggevende kunt u PSA problemen stapsgewijs aanpakken:

1.    Oriënteren of voorbereiden
Als u als werkgever signalen hebt gekregen dat de medewerkers klachten hebben, is het belangrijk de signalen op een rijtje te zetten. Bijvoorbeeld ziekteverzuimgegevens, informatie uit jaargesprekken of werkoverleggen.  

2.    Inventariseren
Ga na wat de oorzaak is van de problemen. Soms heeft u hiervoor een hulpmiddel nodig als een vragenlijst of een groepsgesprek.  

3.    Maatregelen
Als u weet wat de oorzaak is, probeer deze dan weg te nemen. Misschien kunt u de oorzaak niet wegnemen (bijvoorbeeld bij een voorgenomen fusie), maar kunt u wel de gevolgen als onzekerheid verzachten (bijvoorbeeld betere informatieverstrekking)  

4.    Evalueren
Ten slotte moet u nagaan of de genomen maatregelen de problemen hebben verholpen of dat u andere maatregelen moet nemen.

 

 

  • Zoeken

Naar boven