Onderzoeksprojecten

RADAR is een kennisinstituut op het gebied van gelijke behandeling en discriminatiebestrijding. Sinds 1983 doet RADAR onderzoek naar discriminatie. RADAR analyseert jaarlijks de discriminatiecijfers op basis van de binnen­gekomen meldingen en klachten. We duiden trends en signaleren of er sprake is van zorgwekkende ontwikke­lingen. Daarnaast voeren onze ervaren sociaal-weten­schappelijk medewerkers thematisch onderzoek uit. Dat kan variëren van een quickscan tot een uitgebreid ervaringsonderzoek.

 

In elke gemeente doen zich wel eens spanningen of incidenten voor, die zich uiten in confrontaties tussen groepen mensen, maar ook in weerstand van burgers tegen overheidsinstanties. Vaak zijn er signalen van onrust, maar worden deze signalen niet tijdig onderkend en gedeeld. Er wordt dan onvoldoende gereageerd of men weet niet hoe te reageren. Diezelfde verlegenheid ontstaat bij de reactie op incidenten, een reactie bepalend voor (de)-escalatie van de situatie.

 

De ernst van de uitingen van maatschappelijke spanningen hangt samen met drie factoren:

(1)de aard en omvang van tegenstellingen en spanningen, (2) de kwaliteit en effectiviteit van vroegsigna­lering, preventieve, curatieve of repressieve reacties en (3) het potentiële aanbod aan mogelijke ‘trigger events.’

 

Via inzicht en verdieping naar praktijkgerichte aanbevelingen

RADAR heeft met het onderzoeksinstituut van de universiteit van Tilburg IVA een gezamenlijk aanbod geformuleerd om de situatie in uw gemeente snel inzichtelijk te ma­ken en samen met u een praktische aanpak te ontwikkelen. Een korte scan van de lokale situatie kan voldoende zijn om een eerste indicatie te krijgen van risico’s. Soms nopen uitkomsten van zo’n scan tot gerichte verdieping. Omdat de situatie qua aard en omvang per gemeente sterk verschilt, biedt het RADAR/IVA-aanbod maatwerk. We doen al­leen datgene wat noodzakelijk en/of gewenst is. Voor een eerste indicatie van de lokale situatie kan worden volstaan met een quick scan. Voor de quick scan maken we gebruik van een historische schouw met documentenanalyse, een globale incidentenanalyse en een of meerdere groepsgesprekken met eerstelijns professionals. Geven uitkom­sten aanleiding voor verdieping, dan kan daartoe besloten worden. De verdieping focust op die wijken, buurten en/ of dorpen, waar signalen uit de quick scan aanleiding toe geven. Zowel bij een quick scan als bij een verdiepend onderzoek worden concrete aanbevelingen gedaan die de aanpak van de problemen optimaliseren. Van vroegtijdige signalering tot aanpak in crisissituaties.

 

Samen formuleren

RADAR levert maatwerk. Als u een onderzoek wenst op het terrein van gelijke behandeling en discriminatie binnen uw organisatie, dan kunt u de onderzoeksop­dracht samen met de onderzoekers van RADAR formule­ren.

 

  • Zoeken

Naar boven